Faculty & Staff

Russell Butler

Russell Butler

Instructor, CM Program Coordinator & CM Advisor

WSU Davis Stewart Center, Rm. 310F
801-395-3431
russellbutler@weber.edu

Jeremy Farner

Jeremy Farner

Associate Professor-Building Design & Construction
Wadman Center for Construction Excellence Director

WSU Davis D-3, Room 310G
801-395-3421
jfarner@weber.edu

Tim Willard

Tim Willard

Instructor Construction Management

WSU Davis Stewart Center, Rm. 310H
801-395-3429
timwillard@weber.edu


 

Thomas Hales

Ph.D., P.E., S.E.

Assistant Professor

WSU Davis Stewart Center, 310E
801-395-3430 thomashales@weber.edu

 

Elizabeth Hill

Administrative Specialist                  B.S.B.A, MBA                                        Adjunct Instructor Construction Managment               

WSU Davis Stewart Center, Rm. 310R
801-395-3427
ehill@weber.edu

Pieter Van Der Have

Pieter Van Der Have

Department Chair.                            FM Program Coordinator      Instructor Construction Management

WSU Davis Stewart Center, Rm. 310H
801-395-3432
pietervanderhave@weber.edu

J.D. Julander

Instructor                                 

WSU Davis Stewart Center Rm 310J
801-395-3428

johnjulander@weber.edu

 

Shawna Code

Shawna Code

Adjunct Instructor
srowley@weber.edu

 

Clint Kingsley

Adjunct Instructor
clintkingsley@weber.edu

 

Daniel Wall

Adjunct Instructor

dwall@weber.edu

 

Drew Allen

Adjunct Instructor
drewallen@weber.edu

Lucio Gallegos

Adjunct Instructor
luciogallegos104@gmail.com

Matthew Myer

Adjunct Instructor

matthewmeyer2@weber.edu